Svetovanje pri urejanju mirujočega prometaVse pogosto se pojavijo vprašanja oziroma dilema glede ureditve mirujočega prometa. Ne vemo, ali so parkirišča pravilno postavljena oziroma pravilno dimenzionirana, ter tudi ali je uvoz in izvoz pravilen. Pogosto se pojavijo tudi dileme pri uporabi dovoznih poti do objektov oziroma do tako imenovanih služnostnih poti. Na ta vprašanja in dileme Vam nudi strokovno pomoč in pomoč pri razreševanju nastalih težav sodni izvedenec prometne stroke.