Storitve

Pomoč pri razreševanju posledic prometnih nesreč

Ob prometni nesreči se velikokrat dogodi, da se v paniki posredujejo napačne izjave, slab opis dogodka, neprimerne izjave prič in vse to se pojavi v policijskem zapisniku. Velikokrat se potem take zadeve pojavijo na sodišču. V kolikor sodnik ugotovi, da je opis prometne nesreče dvomljiv oz. strokovno zahteven, določi sodnega izvedenca prometne stroke. V zadnjem času pa se tudi dogaja, da se udeleženci sami odločajo za strokovno pomoč pri sodnih izvedencih.

Izdelava izvedenskih mnenj

Sodišču pri ugotavljanju pravno pomembnih dejstev sodni izvedenci posredujejo znanje in izkušnje iz svoje stroke po pravilih znanosti in stroke ter dajejo na zahtevo sodišča o takih vprašanjih svoje izvide in strokovna mnenja (izvleček iz 1.člena Pravilnika o sodnih izvedencih). Zaprisežen sodni izvedenec (evidenca se vodi na Ministrstvu za pravosodje), je dolžan, da v skladu  zgoraj navedenim pravilnikom  (po stroki: prometni, gradbeni ali strojni inženir) izdela na podlagi sodnega spisa o dogodku izvedensko mnenje. Izvedensko mnenje služi kot strokovna podlaga sodniku, da pravilno pripelje sodni postopek do konca. Izvedensko mnenje, ki ga pa zahteva fizična oseba pa le temu služi kot pomoč pri zagovoru na obravnavi. Sodnik, ki vodi obravnavo lahko takšno izvedensko mnenje tudi sprejme, če smatra, da mu je v pomoč pri njegovi končni odločitvi.

Strokovno tehnični pregled poškodovanih vozil

Kadar je voznik v dilemi o vzrokih prometne nesreče, lahko sodni izvedenec pri pooblaščenem tehničnem pregledniku opravi strokovni pregled vozila, ki je bilo poškodovano v prometni nesreči in sicer pri pooblaščenem tehničnem pregledniku

Svetovanje pri urejanju mirujočega prometa

Vse pogosto se pojavijo vprašanja oziroma dilema glede ureditve mirujočega prometa. Ne vemo, ali so parkirišča pravilno postavljena oziroma pravilno dimenzionirana, ter tudi ali je uvoz in izvoz pravilen. Pogosto se pojavijo tudi dileme pri uporabi dovoznih poti do objektov oziroma do tako imenovanih služnostnih poti. Na ta vprašanja in dileme Vam nudi strokovno pomoč in pomoč pri razreševanju nastalih težav sodni izvedenec prometne stroke.