Izdelava izvedenskih mnenj
Sodišču pri ugotavljanju pravno pomembnih dejstev sodni izvedenci posredujejo znanje in izkušnje iz svoje stroke po pravilih znanosti in stroke ter dajejo na zahtevo sodišča o takih vprašanjih svoje izvide in strokovna mnenja (izvleček iz 1.člena Pravilnika o sodnih izvedencih). Zaprisežen sodni izvedenec (evidenca se vodi na Ministrstvu za pravosodje), je dolžan, da v skladu  zgoraj navedenim pravilnikom  (po stroki: prometni, gradbeni ali strojni inženir) izdela na podlagi sodnega spisa o dogodku izvedensko mnenje. Izvedensko mnenje služi kot strokovna podlaga sodniku, da pravilno pripelje sodni postopek do konca. Izvedensko mnenje, ki ga pa zahteva fizična oseba pa le temu služi kot pomoč pri zagovoru na obravnavi. Sodnik, ki vodi obravnavo lahko takšno izvedensko mnenje tudi sprejme, če smatra, da mu je v pomoč pri njegovi končni odločitvi.